Menu

Οι Συμβουλευτικές μας υπηρεσίες

Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων έχουμε αναπτύξει και προωθούμε μερικά καινοτομικά εργαλεία, που συμβάλλουν στην από κοινού διαμόρφωση λύσεων και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, αποτυπώνουν την οργανωσιακή κουλτούρα και αξιολογούν την ετοιμότητα για αλλαγή (Navigator, Prognostis).
 

NaviGaTor

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το μεθοδολογικό εργαλείο NaviGaTor[1] :
 • Προωθεί τη σχεδιασμένη πλοήγηση ατομικά και ομαδικά της ελεύθερης σκέψης και των απόψεων  των αποφασιζόντων πάνω σε επιχειρησιακά ζητήματα, προβλήματα, πρακτικές και λύσεις.
 • Δημιουργεί πνεύμα  συναντίληψης και δέσμευσης.
 • Αναδεικνύει την εξειδίκευση και τη διαφορετικότητα μιας συμμετοχικής προσπάθειας σε σύνθετα επιχειρησιακά ζητήματα.
 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Το μεθοδολογικό εργαλείο έχει αναπτυχθεί από επιστημονική ομάδα του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ ως μηχανισμός λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και διαμόρφωσης λύσεων σε περιβάλλοντα ομάδων αποφασιζόντων (group-decisionmaking).
 • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης και των εργαζομένων της.
 • Επιτυγχάνει την αναγνώριση με αντικειμενικό τρόπο της διαφορετικότητας και της εξειδίκευσης σκέψεων, ιδεών και απόψεων.
 • Συνθέτει τελικά τις ρεαλιστικά βέλτιστες επιλογές, οι οποίες  απαντούν πειστικά στις ανάγκες της επιχείρησης, των ιδίων των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους  και  λειτουργούν ως πρότυπα.  
 • Λειτουργεί σε cloud και εφαρμόζεται, ακόμα και αν όλοι οι συμμετέχοντες είναι απομακρυσμένοι, μειώνοντας τις απαιτήσεις μετακινήσεων.  Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται συσκευή επικοινωνίας συνδεδεμένη στο Internet (laptop, tablet, mobile phone) με κάμερα χωρίς περιορισμούς ως προς την πλατφόρμα  (android, windows, iOS).
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Ενεργοποιεί με τέτοιο τρόπο τις σκέψεις, τις απόψεις και τις ιδέες των χρηστών,  ώστε οι ίδιοι να οδηγούνται ρεαλιστικά και γρήγορα στο κοινό τελικό αποτέλεσμα και να δεσμεύονται από την επιλογή τους.
 • Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχικής σύνθεσης νέων και – κυρίως – διαφορετικών συμπληρωματικών ιδεών με την εξειδικευμένη γνώση των ειδικών.
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το NaviGaTor  μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχειρησιακά ζητήματα για τα οποία επιζητείται από κοινού λήψη δεσμευτικής για την υλοποίησή της απόφαση. Ενδεικτικά:
 • Στοχοθεσία και δράσεις επίτευξης στόχων εμπορικής, παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας.
 • Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, προγραμμάτων και μεθοδολογιών.
 • Διαχείριση προβλημάτων και αποτύπωση βέλτιστων επιλογών και λύσεων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων επιχείρησης.
 • Workshop ανάλυσης ή αναζήτησης κοινά αποδεκτών προσεγγίσεων κ.ά.
Η διαπίστωση είναι ότι παραμένει ασυστηματοποίητο σε μεγάλο βαθμό και παίρνει τη μορφή της σοφίας, της εμπειρίας ή της απόμνημόνευσης.
 
Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι το διανοητικό κεφάλαιο αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα προστιθέμενης αξίας του πελάτη μας είμαστε σε θέση να παρέχουμε και τις αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες που το μεταλλάσσουν μακροχρόνια σε  κερδοφόρα δύναμη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω πεδία :
 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών 
 • Μελέτη και Ανάπτυξη Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργάνωση – Ανάπτυξη Δομών και Συστήματος Εκπαίδευσης
 • Μελέτη και Ανάπτυξη Επαγγελματικών Οικογενειών, Περιγραμμάτων και Εργαλείων Πιστοποίησης 
 • Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων & Επιχειρησιακής Συνέχειας
Το NaviGaTor συνδυάζει την ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία Nominal Group Technique (με τη μεθοδολογία εξελικτικού σχεδιασμού λύσεων (Evolutio-nary Decision Design) η οποία είχε αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο παρελθόν με επιτυχία από το ΚΕΚ — ΕΛΤΑ.

 

Prognostis

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ο Prognostis είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, που βοηθά επιχειρήσεις και οργανισμούς να αποτυπώνουν και να αποτιμούν: 

 • την οργανωσιακή τους κουλτούρα
 • τους άυλους πόρους και στόχους τους 
 • την ικανότητα και ωριμότητά τους για αλλαγή. 

Για το σκοπό αυτό, αναζητά και αναδεικνύει αξίες, ποιότητες, ικανότητες, τάσεις, επιθυμίες, φόβους κ.λπ. που ενεργοποιούνται σαν εφόδια ή εμπόδια, όταν η επιχείρηση ή ο οργανισμός αντιμετωπίζει προκλήσεις που το ωθούν να αλλάξει. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Βασίζεται στην ισχύ των αρχετυπικών μοντέλων και των αναδυτικών συμμετοχικών τεχνικών που χρησιμοποιεί και που επιτρέπουν την έκφραση της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει την οργανωσιακή πολυπλοκότητα. Στα δομικά του στοιχεία  μπορούν εύκολα να αντιστοιχηθούν: 

α) πτυχές οργανωσιακής κουλτούρας, άυλοι πόροι, επιχειρησιακοί στόχοι και δραστηριότητες, ανάγκες πελατών κ.λπ., που αν και γνωστοί συνυπάρχουν σε άγνωστο ‘μίγμα’ και 

β) συμπληρωματικά πεδία της ατομικής ή συλλογικής εμπειρίας, όπως π.χ. καταστάσεις και προκλήσεις που εμφανίζονται καθημερινά ή στην διάρκεια της πορείας ανάπτυξης. 

Η αντιστοίχιση αυτή γίνεται με τη συνεργασία στελεχών της επιχείρησης ή του οργανισμού, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν από τη διοίκηση οι στόχοι και το αντικείμενο της έρευνας.

Κατά τη συλλογή των δεδομένων οι συμμετέχοντες  αποτυπώνουν τις αντιλήψεις που «κουβαλούν» μαζί τους, τις συζητούν στις ομάδες τους και νοηματοδοτούν τα μοτίβα που δημιουργούνται. Ακολούθως, συνδυάζουν συμβατά στοιχεία και στόχους που θεωρούν εφικτούς και τέλος, σκιαγραφούν φιγούρες συμπεριφοράς που υπάρχουν στον χώρο τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε ειδικό workshop αφορούν:

 • Στόχους με μεγάλη ή μικρή επιρροή, σημαντικές αξίες και ποιότητες του προσωπικού, δύσκολες μεταβάσεις και τα εμπόδιά τους, σοβαρές διαφορές ανάμεσα στο παρόν και σ’ ένα επιθυμητό μέλλον.
 • Δυνατά και αδύναμα σημεία: εκεί που συγκεντρώνεται ή απουσιάζει η συλλογική εμπειρία και οι ικανότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
 • Τυφλά σημεία: παραμελημένες πτυχές, αξίες ασύμβατες ή άσχετες με το εταιρικό όραμα, εμπόδια ανάμεσα σε σημαντικά στοιχεία, σοβαρές διαφορές μεταξύ διαφορετικών ομάδων (π.χ. διοίκηση-εργαζόμενοι, παλιοί-νέοι, κέντρο-περιφέρεια, τμήματα κ.λπ.) 
 • Clusters εταιρικών στόχων, αναγκών πελατών κ.λπ., που αναδεικνύουν κρίσιμες σχέσεις μεταξύ τους και ασφαλείς τρόπους για την επίτευξή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Αξιολόγηση εφικτότητας στρατηγικών στόχων και ανάδειξη ασφαλέστερων τρόπων (pathways) εφαρμογής τους.
 • Ανάδειξη παραγόντων που επηρεάζουν τη δέσμευση (commitment) του προσωπικού στο εταιρικό όραμα.
 • Εκτίμηση συλλογικής ωριμότητας ενός οργανισμού για αλλαγή και επισήμανση πιθανών εμποδίων και παγίδων.
 • A priori διερεύνηση των δυσκολιών εισαγωγής καινοτομιών ή νέων πολιτικών στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. 
 • Ανάδειξη τυφλών σημείων και διαφορών αντιλήψεων ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες μιας επιχείρησης. 
 • Καταγραφή άρρητης γνώσης προς αποφυγή αστοχιών και κινδύνων σε θέματα βελτίωσης παραγωγής και ασφάλειας
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών: κενά ή χάσματα σε σχέση με τους εταιρικούς στόχους.
 • Αποτίμηση άυλων πόρων ενόψει εξαγοράς ή συγχώνευσης.
Ο PROGNOSTIS δημιουργήθηκε από την εταιρεία συμβούλων TETRAS σε συνεργασία με το University of Greenwich Business School και προωθείται από κοινού με το ΚΕΚ — ΕΛΤΑ που τον ψηφιοποίησε.
yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr